ไทย
อังกฤษ

การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์


ปัจจุบันมี 2 รูปแบบคือ

1.แบบที่ไม่ได้ปลูกเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก
2.แบบที่ปลูกเพื่อเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก(เป็นโครงการหลักของ หจก.บ่อไร่กฤษณา)

การเก็บเกี่ยวแบบที่ 1 แบบที่ไม่ได้ปลูกเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก การเก็บเกี่ยวแบบนี้เป็นวิธีเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมของทาง หจก.บ่อไร่กฤษณา ซึ่งหลังจากปี พ.ศ.2555 จะไม่มีการเก็บเกี่ยวแบบนี้อีกแล้ว ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจวัดความโตของต้นกฤษณา โดยวัดสูงจากพื้นดินประมาณ 130 ซม. พร้อมคำนวณความสูงของไม้ตามสูตร
ขั้นตอนที่ 2 ตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 2 เมตร พร้อมกับตัดกิ่งก้านสาขาทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 3 ชั่งน้ำหนักของไม้ทั้งหมดที่ตัดแล้วลงรายละเอียดในบันทึกการตัดไม้กฤษณา เช่น แปลงไม้ชื่อแปลงที่เท่าไร หมายเลขทะเบียนประจำต้น ชื่อผู้ตัด เพื่อใช้ในการชี้แจง (Declare) ในการขนส่ง ในการขอหนังสืออนุญาตนำออกน้ำมันกฤษณาและผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณา จากไซเตสต่อไป


การเก็บเกี่ยวแบบที่ 2 แบบที่ปลูกเพื่อเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมโลกตามโครงการ Afforest For Global Environment Project ซึ่งเป็นโครงการที่ทาง หจก.บ่อไร่กฤษณาทำอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นการปลูกป่า โดยการปลูกไม้เพื่อดูดซับเก็บกัก คาร์บอนไดออกไซด์และใช้ประโยชน์อื่นจากการปลูกป่า ซึ่งขั้นตอนการขอ คาร์บอนเครดิต เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากมีหลายขั้นตอนและต้องได้รับการรับรองจาก องค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) อบก.


ขั้นตอนที่ 3 ชั่งน้ำหนักของไม้ทั้งหมดที่ตัดแล้วลงราย ละเอียดในบันทึกการตัดไม้กฤษณา เช่น แปลงไม้ชื่อแปลงที่เท่าไร หมายเลขทะเบียนประจำต้น ชื่อผู้ตัด เพื่อใช้ในการชี้แจง (Declare) ในการขนส่ง ในการขอหนังสืออนุญาตนำออกน้ำมันกฤษณาและผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณา จากไซเตสต่อไป


การเก็บเกี่ยวแบบที่ 2 แบบที่ปลูกเพื่อเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมโลกตามโครงการ Afforest For Global Environment Project ซึ่งเป็นโครงการที่ทาง หจก.บ่อไร่กฤษณาทำอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นการปลูกป่า โดยการปลูกไม้เพื่อดูดซับเก็บกัก คาร์บอนไดออกไซด์และใช้ประโยชน์อื่นจากการปลูกป่า ซึ่งขั้นตอนการขอ คาร์บอนเครดิต เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากมีหลายขั้นตอนและต้องได้รับการรับรองจาก องค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) อบก.


แต่ทาง หจก.บ่อไร่กฤษณา มีกรรมวิธีที่สามารถดึงส่วนของต้นไม้กฤษณาที่เกิดสารกฤษณา นำออกมากลั่น น้ำมันกฤษณาโดยที่ไม่ต้องตัดลำต้นของไม้และไม่ทำให้ไม้กฤษณาตายมีอายุยืนยาว เป็นร้อยปีได้ เป็นกรรมวิธีที่ผ่านการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญเรื่องไม้กฤษณาของ หจก.บ่อไร่กฤษณาและได้ผลดีเป็นอย่างมาก ประสบความสำเร็จอย่างสูงซึ่งขั้นตอนต่าง ๆจะแจ้งให้ทราบต่อไป


การตัดแต่งกิ่งตอไม้กฤษณา

การตัดแต่งกิ่งตอไม้กฤษณา

การเก็บและบรรจุใบกฤษณาอ่อน

การเก็บและบรรจุใบกฤษณาอ่อน

การสับแยกชิ้นไม้กฤษณา

การตากชิ้นไม้กฤษณา