ไทย
อังกฤษ

การขยายพันธุ์ไม้กฤษณา


1.กรรมวิธีเพาะเมล็ด

รูปแช่เมล็ดกฤษณาใน น้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ 35-40 องศาเซลเซียสขั้นตอนที่ 1 สร้างเรือนเพาะชำขนาดตามความต้องการ โดยให้สูง ประมาณ 2.50 เมตร


ขั้นตอนที่ 2 เตรียมถุงเพาะชำสีดำ (2 1/2 x 7 นิ้ว ) หรือ 3 1/2 นิ้ว x 9 นิ้ว

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมดินที่จะนำมาใส่ถุง ควรใช้ดินร่วนปนกรวดเล็กน้อย แล้วผสมมูลวัว หรือมูลควายในอัตรา 5:1 (ห้ามใช้ปุ๋ยเคมี)

ขั้นตอนที่ 4 นำดินมาใส่ถุงโดยใส่ให้เหลือจากปากถุง ประมาณ 3 ซ.ม. แล้วนำมาเรียงในเรือนเพาะชำโดยใช้ความกว้างจำนวน 10 ถุง เรียงยาวตามลักษณะของเรือนเพาะชำ โดยให้แต่ละร่องห่างกัน ประมาณ 50 ซ.ม. แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

ขั้นตอนที่ 5 เตรียมเพาะเมล็ดให้นำน้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ 35-40 องศาเซลเซียส ใส่ลงในกะละมัง นำเมล็ดที่เตรียมไว้เทลงคนให้ทั่ว ประมาณ 5 นาทีปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 20 นาทีให้สังเกตเมล็ดที่ ลอยให้ตักออกเพราะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ หลังจากนั้นให้เท น้ำทิ้ง

ตอนที่ 6 เตรียมดินเพาะเมล็ดควรใช้ดินร่วนปนทรายใส่ลงในกระบะ หรือตะ กร้าที่น้ำถ่ายเทสะดวกแล้วรดน้ำที่ผสมกำมะถัน หรือยากันเชื้อรา ลงในดินที่เตรียมไว้แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

ขั้นตอนที่ 7 นำเมล็ดตามขั้นตอนที่ 5 ทิ่มด้านปลายแหลมลงดินที่ใส่ไ้ว้ ในกระบะหรือตะกร้าไม่ต้องรดน้ำ แล้วนำสแลนทาบปิดเพื่อป้องกันแมลงรบกวน หลังจากนั้นประ มาณ 10 วันเมล็ดจะเริ่มงอกซึ่งจะนำลงถุงในขั้นต่อไป

ขั้นตอนที่ 8 รดน้ำที่ผสมยาฆ่าแมลงลงในดินที่ใส่ถุงลงแปลงที่เตรียม ไว้ให้ชุ่มอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 9 ใช้ไม้แหลมกลมขนาดประมาณ 2-3 หุน แทงลงในดินที่ใส่ ถุงแล้วใช้เมล็ดที่เป็นถั่วงอกด้านที่เป็นรากใส่ลงไป แล้วกดดินให้ แน่นหลังจากนั้นควรรดน้ำบางๆอีกครั้ง แล้วเมื่อครบแล้วใช้พลาส ติกใสคลุมลงลักษณะโค้งครึ่งวงกลมเพื่อเมล็ดที่งอกออกมาจะเสมอ ใกล้เคียงกัน และเจริญเติบโตเร็วหลังจากนั้นประมาณ 10 วันก็เอา พลาสติกออก รดน้ำให้ชุ่มอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 10 เมื่อกล้าไม้อายุประมาณ 1 เดือน ควรใช้ปุ๋ยมูลวัวมูลควาย (ห้ามใช้อย่างอื่นและห้ามเด็ดขาดคือปุ๋ยเคมีเม็ด) หมักไว้ในถังหรือ โอ่ง ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วนำน้ำมารดให้กับกล้าไม้หอม จะทำให้กล้าไม้้หอม เจริญเร็วมาก2. การขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเนื้อเยื่อ (Tissue)